Regulamin

I. Zasady ogólne

 

 1. W Ośrodku Terapii Uzależnień Nowa Droga (dalej nazywanym Ośrodkiem) leczą się pacjenci uzależnieni, którzy wyrazili zgodę na warunki zawarte w ofercie terapeutycznej, poprzez podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 2. Pacjent leczący się w Ośrodku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu i realizować swój program terapeutyczny.
 3. Program terapeutyczny realizowany jest w czterotygodniowym cyklu. Pacjent uiszcza opłatę zgodną z taryfą Ośrodka na dzień przyjęcia. Pobyt Pacjenta może zostać zakończony wcześniej, jeżeli dokonuje on wypisu na własne żądanie lub jeżeli pacjent nie przestrzega Regulaminu ośrodka.
 4. W tym samym czasie nie mogą leczyć się w Ośrodku osoby bliskie (współmałżonkowie, partnerzy, inni członkowie rodziny).
 5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia. Palić można tylko w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynku.
 6. Podczas pobytu w Ośrodku pacjent jest zobowiązany do ograniczenia kontaktów telefonicznych z innymi osobami do niezbędnego minimum. Zabronione jest posiadanie i korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie zajęć terapeutycznych. Korzystanie z telefonów dopuszczalne jest po zajęciach do ciszy nocnej – czyli do godz. 23:00.
 7. Zespół terapeutyczny ma prawo do ustalania z pacjentem indywidualnych zasad funkcjonowania w Ośrodku.Zasady te mogą dotyczyć posiadania: ---Telefonów
  -Laptopów
  -Dostępu do Internetu
 8. Rzeczy, których pacjent nie może posiadać w Ośrodku ( leki) zostaną zdeponowane i wydawane zgodnie z zaleceniem lekarza przez pracownika ośrodka do zakończenia pobytu pacjenta. Odbiór depozytu możliwy jest po zakończonym pobycie.
 9. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 06.00
 10. Podpisanie kontraktu terapeutycznego zobowiązuje każdego pacjenta do zachowania tajemnicy terapeutycznej.
 11. Zespół terapeutyczny i właściciel ośrodka ma prawo do przeprowadzenia wyrywkowych kontroli w ośrodku, (badanie alkomatem, badanie testowe, kontrola pokoju).
 12. Za rzeczy pozostawione przez pacjenta po zakończeniu terapii i opuszczeniu Ośrodka, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
   

 

II. Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma obowiązek dbać o czystość i porządek w salach i innych pomieszczeniach Ośrodka, a szczególnie o swój pokój.
 2. Pacjent ma obowiązek dbać o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz materiały udostępnione przez terapeutę. W razie uszkodzenia mienia Ośrodka koszty naprawy lub zakupu sprzętu ponosi pacjent.
 3. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia. (zajęcia wg grafiku)
   

III. Prawa pacjenta

 1. Odwiedziny odbywają się w soboty i niedziele, od 12:00 do 18:00.
 2. Odwiedziny mogą odbywać się jedynie na parterze Ośrodka :sala wypoczynkowa, jadalnia, sala terapeutyczna, taras lub na terenie Ośrodka. Nie wolno przyprowadzać osób odwiedzających do pokoi.
 3. Podczas pobytu w Ośrodku przepustki i zgody na wyjście poza teren są wydawane tylko w wyraźnie uzasadnionych przypadkach. Możliwość uzyskania przepustki mają pacjenci, którzy ukończyli drugi tydzień terapii. Zaraz po powrocie z przepustki należy zgłosić do pracownika Ośrodka , możliwa jest kontrola alkomatem lub test narkotykowy. Pacjent wracający z przepustki 24h lub dłuższej musi mieć przy sobie test, (MULTITEST) do sprawdzenia pod kątem obecności narkotyków.
 4. Pacjent ma prawo do kontaktów telefonicznych, zalecane po zajęciach do godz. 23:00, oraz otrzymywania listów i paczek.
 5. Pacjent ma prawo wypisu na własne żądanie.
   

IV. Konsultacje lekarskie

 1. Pacjent chcący skorzystać z konsultacji lekarskiej zgłasza ten fakt dzień wcześniej. W nagłych przypadkach, pacjent zgłasza prośbę o konsultację lekarską bezpośrednio danego dnia.
   

V. Natychmiastowe wydalenie pacjenta


Pacjent zostaje natychmiast wypisany z ośrodka jeżeli:

 

 1. złamie w trakcie terapii abstynencję od jakichkolwiek środków zmieniających nastrój (alkohol, czaj, leki, narkotyki) i hazardu.
 2. wniesie na teren Ośrodka alkohol lub/ i posiada jakiekolwiek inne środki zmieniające nastrój, leki oraz wyroby cukiernicze zawierające alkohol.
 3. uprawia hazard – zabronione jest granie w jakiekolwiek gry z wyjątkiem zaproponowanych przez zespół terapeutyczny.
 4. używa przemocy fizycznej lub psychicznej – zastrasza, grozi, szantażuje inne osoby,
 5. samowolnie opuści teren Ośrodka lub nie powróci z uzgodnionej przepustki,
 6. złamie tajemnicę terapii (patrz Zasady ogólne)